Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Przetargi2022-01-04
Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych w roku 2022r.


O G Ł O S Z E N I E
o przetargach nieograniczonych


Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 ogłasza przetargi nieograniczone na realizację następujących robót:

I. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szopena 51, 51a w Mysłowicach.
II. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kraszewskiego 1, 1a-c w Mysłowicach.
III. Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kraszewskiego 5, 5a-d w Mysłowicach.
IV. Docieplenie ścian zewnętrznych i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Różyckiego 2, 2a, 2b w Mysłowicach.
V. Docieplenie ścian zewnętrznych i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Spacerowej 15 w Mysłowicach.
VI. Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wiosny Ludów 10 w Mysłowicach.
VII. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użytkowym przy ulicy Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach.

Wymagane terminy realizacji zamówień zawarto w istotnych warunkach zamówienia.
Istotne warunki zamówienia dla przetargu oferenci mogą nabyć po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pod numerem telefonu 32 222 30 22 wew. 57 bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: przetargi@myslowicka-sm.pl
IWZ zostaną wysłane do oferentów drogą elektroniczną (e-mail) niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania (w godzinach pracy Spółdzielni).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: dla przetargu nr I - 35.000,00 zł; dla przetargu II - 80.000,00 zł, dla przetargu III - 95.000,00 zł; dla przetargu IV - 80.000,00 zł; dla przetargu V - 40.000,00 zł; dla przetargu VI - 35.000,00 zł, dla przetargu VII - 15.000,00 zł do dnia 24.01.2022 r.
Ofertę/y należy złożyć / przesłać do dnia 25.01.2022 r. (do godz. 15:00) do siedziby Spółdzielni - Mysłowice ul. Wielka Skotnica 6.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

powrót